DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội dung chi tiết bài viết

BẢO TRÌ GỘP SERVER

Thời gian dự kiến: 10h - 13h ngày 18/03/2021

Phạm vi: Tiến hành bảo trì để gộp các server sau đây: 

Cụm server Server đích
1-2-3-4-5-6-16-17-25-27-42-45-47 1
42
7-8-9-18-19-21-22-24-26-28-30-31-32-35-36-37-39 18
31
10-11-12-13-14-15-20-23-29-33-34-38-40-41-43-44-46-48 20
33

 

 

Chúc Đại Hiệp có giây phút trải nghiệm thật vui tại Kiếm Vũ Giang Hồ 3D!